Társadalmi nemek és oktatás Magyarországon

A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson a társadalmi nemek konstruálódásának iskolai folyamataiba, különös tekintettel a serdülőkorra.

A kurzus teljesítése az alábbi részfeladatokkal lehetséges. A kurzus ét a végső jegyét az egyes jegyek átlaga adja.  Bármelyik részfelafdat elégtelen teljesítése esetén a kurzus elégtelen.

1. aktív órai részvétel 25%
Aktív és konstruktív részvétel az órai munkában: felkészültség, figyelem, kérdések, elemzés és értékelés, kulturált vita és véleménynyilvánítás.  Az órai részvételbe számít bele a hallgatói eredmények bemutatása is. A hiányzások elbírálása az TVSZ és a BTK Tanulmányi ügyrendje szerint történik. Maximum 2 hiányzás megengedett.
2. taneszköz-elemzés 25%
Egy szabadon választott, de lehetőleg a hallgató szakjához kapcsolódó tanköny, multimédiás taneszköz elemzése az órán megbeszélt szempontok szerint.
3. média-elemzés 25%
Egy népszerű könyv, film vagy sorozat elemzése a társadalmi nemi szerepek közvetítése szempontjából, az órán megbeszélt szempontok szerint.
4. személyes esszé 25%
Személyes reflexió a társadalmi nemeknek az oktatásban betöltött szerepéről, a társadalmi nemi egyenlőség tantárgyi keretek közötti elősegítéséről.

A dolgozat terjedelme részfeladatonként minimum 6 oldal. A dolgozatok elkészítésekor a BTK plágiumszabályzata az irányadó. A dolgozatok CooSpace-be történő feltöltésének jatárideje: 2012. május. 08.

Tematika

1. A kurzus indítása, a követelmények ismertetése.
2. A társadalmi nem fogalma., kutatása
3. A társadalmi nemi különbségek biológiai és pszichológiai alapjai
Cole, M. És Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 608-689.
4. A nemek közötti iskolai különbségek
 Fényes Hajnalka (2009): Nemek szerinti iskolai eredményesség és a férfihátrány hipotézis. Magyar Pedagógia 109. évf. 1. szám. 77-101.
5. Társadalmi nemi szerepek a magyar tankönyvekben
Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák Márta és Molnár Edit Katalin (1996): Lányok és nők a kötelező olvasmányokban, tankönyvekben. Educatio. 3. sz.
6. Nemi szerepek a (tömeg)médiában és a populáris kultúrában
7. Hallgatói munkák bemutatás
8. Hallgatói munkák bemutatása
9. Hallgatói munkák bemutatása
10. Hallgatói munkák bemutatása
11. Hallgatói munkák bemutatása
12. Elmaradt bemutatók pótlása, a kurzus zárása, értékelése